Loading ....
Przedszkole nr 2 im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 2
im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Polna 32
05-200 Wołomin
tel: (22) 776 21 73
e-mail: przedszkole2wolomin@wp.pl


Szczegółowy zakres czynności służbowych na stanowisku intendenta
w Przedszkolu nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie

Stanowisko pracy intendenta podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
•    Intendent jest bezpośrednim zwierzchnikiem personelu kuchni.
•    Współpracuje z Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli przestrzegając ustalonych terminów rozliczeń.
•    Wykonuje swoją pracę zgodnie z wymogami HACCP.
•    Dba o estetyczny wygląd pomieszczeń
•    Wykonuje badania profilaktyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Związane z obiegiem pieniędzy:
•    Pobieranie z kasy ZEASiP, pogotowia kasowego (przestrzeganie ustalonej wysokości),
•    Przechowywanie w kasie pancernej gotówki, rachunków.
•    Sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, opisywanie rachunków żywieniowych.
•    Wpisywanie zakupów do ewidencji zakupów.
•    Rozliczanie pogotowia kasowego na podstawie rachunków sprawdzonych podpisanych przez dyrektora oraz zaewidencjonowanych w odpowiednich rejestrach.

Dotyczące gospodarki materiałowo-magazynowej:
•    Prowadzenie kartotek magazynowych.
•    Uzgadnianie sald z księgowością ZEASiP:
•    l raz w miesiącu sprawozdanie stanu magazynu żywieniowego.
•    2 razy w roku spis z natury magazynu żywieniowego.
•    Uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola.
•    Zabezpieczanie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem.
•    Racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku.

Związane z działalnością organizacyjno-gospodarczą:
•    Kontrola nad właściwym funkcjonowaniem urządzeń, sprzętów, instalacji elektrycznej, gaśnic zgodnie z przepisami BHP i ppoż.
•    Dba o instrukcje obsługi zmechanizowanego sprzętu na każdym stanowisku pracy.
•    Zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
•    Kontrola czystości wszystkich pomieszczeń, stały nadzór nad pracą pracowników kuchni.
•    Prowadzenie ewidencji kontroli pomieszczeń, zgodnie z wymogami HACCP
•    Współdziałanie z dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
•    Współuczestniczenie w opracowaniu planu rocznego i perspektywicznego w zakresie działalności administracyjno-gospodarczej i finansowej przedszkola.

Z zakresu żywienia dzieci i personelu:
•    Planowanie dekadowych jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, przedstawianie dyrektorowi do zatwierdzenia, wywieszanie ich dla rodziców.
•    Planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich codziennie do dziennika żywieniowe¬go lub zeszytu (potwierdzone podpisem kucharki).
•    Prowadzenie kartotek magazynu żywnościowego i dziennika żywieniowego, sporządzanie rozliczeń miesięcznych i sprawozdań dot. żywienia i osobodni.
•    Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie; właściwe przechowywanie ich i zabezpieczanie przed zniszczeniem.
•    Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wy¬korzystaniem produktów do przygotowywanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem).
•    Nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel obsługowy.
•    Ewidencjowanie wydawanych posiłków, sprawdzanie zgodności z osobodniami dzieci.
•    Nadzorowanie prawidłowości korzystania z posiłków przez pracowników przedszkola.
•    Dokonuje okresowej samooceny pracy.
•    Wykonywanie innych poleceń dyrektora przedszkola.

Szczegółowy zakres czynności służbowych na stanowisku kucharki
w Przedszkolu nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie

Kucharka podlega bezpośrednio dyrektorowi oraz intendentowi przedszkola. Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennej.

Czynności służbowe kucharki to:
•    Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu według niego posiłków.
•    Pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą za pokwitowaniem i odpowiednie zabezpieczanie ich przed użyciem.
•    Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem.
•    Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, dyscypliny
 pracy, BHP , ppoż. HACCP.
•    Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
•    Natychmiastowe zgłaszanie intendentowi powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia.
•    Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków wydawanie ich o wyznaczonych godzinach i zgodne z normami.
•    Uczestniczenie w planowaniu zakupów dotyczących wyposażenia kuchni.
 
Kucharka odpowiada za:
•    Ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków,
•    Racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu pro¬duktów spożywczych pobranych z magazynu
•    Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia,
•    Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem,
•    Zgodność kaloryczną przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną wartością,
•    Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
•    Wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów i naczyń oraz odzieży ochronnej,
•    Korzystanie ze zmechanizowanego sprzętu kuchennego zgodnie z instrukcją obsługi.
•    Dba o estetykę własna i pomieszczeń kuchni.
•    Dokonuje okresowej samooceny pracy.
•    Wykonuje inne polecenia dyrektora i intendenta, związane z organizacją pracy w przedszkolu.Szczegółowy zakres czynności służbowych na stanowisku pomocy nauczycielki
w Przedszkolu nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie

Pomoc nauczycielki podlega bezpośrednio dyrektorowi placówki. Pomoc nauczycielki współpracuje z nauczycielką przydzielonej grupy.

Opieka nad dziećmi:
•    Pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed leżakowaniem, ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór.
•    Pomoc w odprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci do sali zajęć dodatkowych
•    Opieka w czasie spacerów i wycieczek.
•    Pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety.
•    Udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć.
•    Uczestnictwo w zajęciach i zabawach organizowanych przez nauczycielkę.
•    Nadzór nad zabawami dowolnymi dzieci.
•    Udział w dekorowaniu sali.
•    Sprzątanie po „małych przygodach",
•    Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

Przestrzeganie BHP:
•    Odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,
•    Zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń, uszkodzeń sprzętu i zabawek oraz ich usuwanie z zasięgu dziecka

Organizacja posiłków:
•    Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,
•    Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia,
•    Pomoc w karmieniu dzieci.

Gospodarka materiałowa:
•    Kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania,
•    Zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu.
•    Dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta,
•    Odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.
 
Sprawy ogólne:
•    Nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci - jest to zadaniem nauczycielek.
•    Dbałość o estetyczny wygląd własny i przydzielonych pomieszczeń.
•    Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
•    Pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom przedszkolnym przebywającym w tym pomieszczeniu.
•    Dokonywanie okresowej samooceny pracy własnej.
•    Wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z potrzeb prawidłowego funkcjonowania przedszkola.


Szczegółowy zakres czynności służbowych na stanowisku pomocy kucharki
w Przedszkolu nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio kucharce.
•    Obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie).
•    Rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych.
•    Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi.
•    Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.
•    Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż. HACCP oraz dyscypliny pracy.
•    Mycie naczyń (wyparzanie).
•    Sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym, pranie fartuchów i ścierek.
•    Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności.
•    Pomoc w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze.
•    Obsługiwanie zmechanizowanego sprzętu kuchennego zgodnie z instrukcją.
•    Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
•    Odpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni.
•    Dbanie o estetyczny wygląd własny i powierzonych pomieszczeń.
•    Wykonywanie innych poleceń dyrektora i kucharki związanych z organizacją pracy przedszkola.
•    Dokonuje okresowej samooceny pracy własnej.


Zakres czynności służbowych na stanowisku konserwatora
w Przedszkolu nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi.
        
 Nadzór nad całym obiektem:
•    Systematyczna kontrola zabezpieczenia budynku przed pożarem, kradzieżą,
•    Zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki,
•    Dokonywanie drobnych napraw sprzętów, zabawek, urządzeń na wniosek innych pracowników
przedszkola w uzgodnieniu z dyrektorem ( codzienne sprawdzanie zapisów w zeszycie usterek ).
•    Zgłaszanie dyrektorowi poważnych usterek i uzgadnianie sposobu ich naprawy.
•    Dokonywanie drobnych remontów bieżących, konserwatorskich i prac modernizacyjnych w obiekcie.
•    Podejmowanie doraźnych, niezbędnych działań dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym
funkcjonowaniem urządzeń,
•    Alarmowanie odpowiednich służb (pogotowia, policji) oraz dyrektora przedszkola w przypadku
zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia czy mienia.
•    Kontrolę terminowości wywozu śmieci.
•    Utrzymanie czystości w przedszkolu i ogrodzie:
 zamiatanie, podlewanie, odśnieżanie i posypywanie piaskiem (zależnie od potrzeb) całego
terenu wokół budynku i na zewnątrz ogrodzenia .
•    W porze letniej skraplanie terenu zabaw dzieci, podlewanie i pielęgnacja roślin w ogrodzie.
•    Zamiatanie i czyszczenie chodników wejściowych i schodów przy bocznych wejściach do przedszkola,
•    Utrzymanie w czystości terenu wokół śmietnika, schowka.

Prace organizacyjno-porządkowe:
•    Wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta na¬rodowe,
•    Dokonywanie zakupów artykułów gospodarczych niezbędnych do normalnego funkcjonowania przedszkola.
•    Utrzymywanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy.
•    Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz dyscypliny pracy.
•    Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
•    Odpowiedzialność materialna za powierzony, sprzęt, narzędzia, materiały, oszczędne gospodarowanie nimi.
•    Dokonywanie okresowo samooceny pracy własnej.
•    Wykonywanie innych poleceń dyrektora lub wicedyrektora związanych z organizacją pracy w przedszkolu.
•    Konserwatora obowiązuje zakaz wprowadzana na teren przedszkola osób postronnych bądź pracowników po godzinach ich pracy, jak również zakaz opuszczania terenu w czasie pracy bez uzgodnienia z dyrektorem.Pokaż informacje o artykule