Loading ....
Przedszkole nr 2 im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 2
im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Polna 32
05-200 Wołomin
tel: (22) 776 21 73
e-mail: przedszkole2wolomin@wp.pl

Zakres   czynności służbowych
psychologa
 
Przedszkola nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki
 
 
 w Wołominie.
 
 
Psycholog w przedszkolu;
 
 1. Rozpoznaje wśród dzieci problemy między innymi poprzez obserwację ich w trakcie codziennej, spontanicznej oraz ukierunkowanej aktywności w przedszkolu,
 2. Prowadzi wstępne rozmowy z dziećmi,
 3. Rozpoznaje wśród dzieci zaburzenie lateralizacji i deficytów rozwojowych, określa zalecenia, prowadzi indywidualne zajęcia,
 4. Przeprowadza, w razie uzasadnionej potrzeby badania psychologiczne,
 5. Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe, kompensacyjne i wspierające / prac indywidualna lub w grupach 2,3 osobowych – różnymi metodami,
 6. Systematycznie prowadzi dokumentację pracy dydaktycznej,
 7. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka otacza indywidualna opieką wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości,
 8. Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, dąży do pobudzenia ich procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,
 9. W procesie dydaktycznym wykorzystuje różnorodne metody i pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technicznych / komputer/,
 10. Wprowadza i realizuje innowacje pedagogiczne,
 11. Współpracuje z nauczycielem w celu zminimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych,
 12. Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków,
 1. Nie pozostawia dzieci bez opieki,
 2. Gromadzi informacje dotyczące wychowanków / obserwacja, rozmowa z rodzicami, nauczycielem/,
 3. Utrzymuje stały kontakt z rodzicami udzielając rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 4. Współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych, prowadzi doradztwo dla rodziców,
 5. W pracy dydaktyczno-wychowawczej współpracuje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 
 
 
Psycholog jako pracownik przedszkola:
 
 1. Współtworzy dokumentacje przedszkola (statut, program rozwoju, plany roczne i inne) stosuje ją w codziennej pracy.
 2. Uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej, WDN, spotkaniach integracyjnych, zebraniach z rodzicami, imprezach przedszkolnych, bierze udział w pracach zespołów nauczycielskich.
 3. Wypełnia zadania przydzielone przez dyrektora na dany rok szkolny.
 4. Zna i stosuje przepisy prawa oświatowego.
 5. Zna i stosuje przepisy BHP.
 6. Dąży do podnoszenia kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego.
 7. Godnie reprezentuje i promuje placówkę w środowisku lokalnym.
 8. Przestrzega zasad etyki zawodu nauczyciela.
 9. Dokonuje okresowej samooceny pracy własnej.
 10. Przestrzega zasad wewnętrznego regulaminu pracy.
 11. Dba o powierzone mienie i majątek przedszkola.

Pokaż informacje o artykule