Loading ....
Przedszkole nr 2 im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 2
im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Polna 32
05-200 Wołomin
tel: (22) 776 21 73
e-mail: przedszkole2wolomin@wp.pl


Zakres czynności służbowych
 
logopedy Przedszkola nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki
 
 
 w Wołominie.
 
 
Nauczyciel-logopeda jako dydaktyk;
 
 1. Przygotowuje indywidualny plan terapii dla każdego wychowanka objętego pomocą logopedyczną,
 2. Systematycznie prowadzi dokumentację pracy dydaktycznej,
 3. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualna opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości,
 4. Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,
 5. W procesie edukacyjnym wykorzystuje różnorodne pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technicznych,
 6. Dba o własne stanowisko pracy,
 7. Wprowadza i realizuje innowacje pedagogiczne,
 8. Otacza opieką wszystkie uczęszczające dzieci, a w szczególności:
      - prowadzi przesiewowe badania dzieci,
      - prowadzi ćwiczenia z dziećmi wymagającymi usprawnienia logopedycznego,
      - współpracuje z nauczycielem, psychologiem przedszkolnym.
 
 
 
Nauczyciel- logopeda jako wychowawca:
 
 1. Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków,
 2. Nie pozostawia dzieci bez opieki,
 3. Gromadzi informacje dotyczące wychowanków,
 4. Utrzymuje stały kontakt z rodzicami udzielając rzetelnych informacji na temat dziecka i jego zachowania i rozwoju,
 5. Współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań edukacyjnych,
 6. W pracy dydaktyczno-wychowawczej współpracuje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 7. Swoim zachowaniem, wyglądem i taktem daje przykład zarówno wychowankom jak i rodzicom.
 
Nauczyciel-logopeda jako pracownik przedszkola:
 
 1. Współtworzy dokumentacje przedszkola (statut, program rozwoju, plany roczne i inne) i stosuje ją w codziennej pracy,
 2. Uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej, WDN, spotkaniach integracyjnych, zebraniach z rodzicami, imprezach przedszkolnych, bierze udział w pracach zespołów samokształceniowych,
 3. Wypełnia zadania przydzielone przez dyrektora na dany rok szkolny,
 4. Zna i stosuje przepisy prawa oświatowego,
 5. Zna i stosuje przepisy BHP,
 6. Dąży do podnoszenia kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego,
 7. Godnie reprezentuje i promuje placówkę w środowisku lokalnym,
 8. Przestrzega zasad etyki zawodu nauczyciela.
 9. Dokonuje okresowej samooceny pracy.
 10. Przestrzega zasad wewnętrznych regulaminów przedszkola.
 11. Dba o powierzone mienie i majątek przedszkola

Pokaż informacje o artykule