Loading ....
Przedszkole nr 2 im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 2
im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Polna 32
05-200 Wołomin
tel: (22) 776 21 73
e-mail: przedszkole2wolomin@wp.pl

 

Zakres zadań służbowych nauczycielki zatrudnionej   
w Przedszkolu nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
 
Nauczyciel jako dydaktyk:
 
 • Wybiera program nauczania .
 • Przygotowuje plan pracy dla danej grupy wiekowej.
 • Systematycznie prowadzi dokumentację pracy dydaktycznej, wychowawczeji opiekuńczej.
 • Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
 • Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.
 • Wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
 • Przygotowuje się do pracy dydaktycznej.
 • W procesie edukacyjnym wykorzystuje różnorodne pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technicznych.
 • Dba o estetykę sal i przedszkola.
 • Wprowadza i realizuje innowacje pedagogiczne.
 
Nauczyciel jako wychowawca:
 
 • Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków,
 • Nie pozostawia dzieci bez opieki,
 • Gromadzi informacje dotyczące wychowanków,
 • Utrzymuje stały kontakt z rodzicami lub opiekunami dziecka, udziela rzetelnych informacji na temat jego zachowania i rozwoju,
 • Współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo- edukacyjnych,
 • W pracy dydaktyczno-wychowawczej współpracuje ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Organizuje i realizuje plan pracy wychowawczej i profilaktycznej (uroczystości, festyny),
 • Organizuje systematycznie zebrania z rodzicami,
 • Umożliwia wyrównanie szans dzieciom nie uczęszczającym do przedszkola poprzez całoroczne prowadzenie różnorodnych zajęć wyrównawczych,
 • Realizuje program adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola,
 • Swoim zachowaniem, wyglądem i taktem daje przykład zarówno wychowankom jak  i rodzicom,
 • W sposób obiektywny rozwiązuje sytuacje konfliktowe w grupie.
 
Nauczyciel jako pracownik przedszkola:
 
 • Współtworzy dokumentację przedszkola (statut, program rozwoju, plany roczne   i inne) stosuje je w codziennej pracy,
 • Uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej , WDN, ZDN, spotkaniach integracyjnych, zebraniach z rodzicami, imprezach przedszkolnych, bierze udział w pracach zespołów nauczycielskich , komisjach doraźnych,
 • Wypełnia zadania przydzielone przez dyrektora na dany rok szkolny,
 • Zna i stosuje przepisy prawa oświatowego,
 • Zna i stosuje przepisy BHP,
 • Dąży do podnoszenia kwalifikacji i stopni awansu zawodowego,
 • Godnie reprezentuje i promuje placówkę w środowisku lokalnym,
 • Przestrzega zasad wewnętrznych regulaminów przedszkola,
 • Przestrzega zasad etyki zawodu nauczyciela.
 • Dokonuje okresowej samooceny pracy.
 • Dba o powierzone mienie i majątek przedszkola.


Zakres zadań służbowych nauczyciela katechety zatrudnionego
w Przedszkolu nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
 
Nauczyciel jako dydaktyk:
 
 • Wybiera program nauczania .
 •  Przygotowuje plan pracy dla danej grupy wiekowej.
 • Systematycznie prowadzi dokumentację pracy dydaktycznej.
 • Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuj metody i formy pracy do jego możliwości.
 • Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.
 • Wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
 • Przygotowuje się do pracy dydaktycznej.
 • W procesie edukacyjnym wykorzystuje różnorodne pomoce dydaktyczne  z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technicznych (komputer).
 • Dba o estetykę sal i przedszkola.
 
Nauczyciel jako wychowawca:
 
 • Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków,
 • Nie pozostawia dzieci bez opieki,
 • W pracy dydaktyczno-wychowawczej współpracuje z pozostałymi nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu
 • Organizuje i realizuje plan pracy.
 • Swoim zachowaniem, wyglądem i taktem daje przykład zarówno wychowankom jak   i rodzicom,
 • W sposób obiektywny rozwiązuje sytuacje konfliktowe w grupie.
 
Nauczyciel jako pracownik przedszkola:
 
 • Współtworzy dokumentację przedszkola (statut, program rozwoju, plany roczne   i inne) stosuje ją w codziennej pracy.
 • Uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej , WDN, ZDN, spotkaniach integracyjnych, zebraniach z rodzicami, imprezach przedszkolnych, bierze udział w pracach zespołów nauczycielskich , komisjach doraźnych.
 • Wypełnia zadania przydzielone przez dyrektora na dany rok szkolny.
 • Zna i stosuje przepisy prawa oświatowego.
 • Zna i stosuje przepisy  BHP.
 • Dąży do podnoszenia kwalifikacji i stopni awansu zawodowego.
 • Godnie reprezentuje i promuje placówkę w środowisku lokalnym.
 • Przestrzega zasad wewnętrznych regulaminów przedszkola.
 • Przestrzega zasad etyki zawodu nauczyciela.
 • Dokonuje okresowej samooceny pracy.
 • Dba o powierzone mienie i majątek przedszkola.

 

 

Pokaż informacje o artykule