Loading ....
Przedszkole nr 2 im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 2
im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Polna 32
05-200 Wołomin
tel: (22) 776 21 73
e-mail: przedszkole2wolomin@wp.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych   dotyczących kształcenia, wychowania opieki.

  • W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
  • Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola, który prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku   zebrania   zgodnie z regulaminem rady.
  • Zebrania plenarne Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz na zakończenie pierwszego i drugiego semestru;
  • W zebraniach Rady pedagogicznej mogą brać również udział z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej ,w tym przedstawiciele  stowarzyszeń i innych organizacji;
  • Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników;
  • Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
  • Rada Pedagogiczna podejmuje  uchwałę zatwierdzającą przedszkolny zestaw programów obowiązujących w następnym roku szkolnym .
  • Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w odrębnym regulaminie.
Pokaż informacje o artykule