Loading ....
Przedszkole nr 2 im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 2
im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Polna 32
05-200 Wołomin
tel: (22) 776 21 73
e-mail: przedszkole2wolomin@wp.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor

 

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 

 Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący .

 Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz.

 Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych decyduje o:

 • powołaniu Społecznej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli zaistnieje taka konieczność przyjęciu dziecka do przedszkola;

 • uznaniu kwalifikacji pedagogicznych i merytorycznych nauczyciela;

 • nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego;

 • powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu , zespoły problemowo- zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 • stwarza warunki umożliwiające podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej   wychowankom w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba;

Dyrektor organizuje i kieruje procesem wychowawczo- dydaktycznym i opiekuńczym stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz odpowiada za jego poziom .

 Przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej:

 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;

 • wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczna, niezgodnych z prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący i Kuratorium Oświaty;

 • przekazuje uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji kuratorowi oświaty, organowi prowadzącemu placówkę;

 • ustala z Radą Pedagogiczną przydział nauczycielom stałych prac i zajęć ramach wynagrodzenia zasadniczego

 • przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

 • realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, oraz zarządzenia organów nadzorujących przedszkole;

Udziela informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej placówki Radzie Rodziców.

Zatwierdza do realizacji zestaw programów wychowania przedszkolnego.

Zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi ubiegającemu się o awans zawodowy

Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, ocenia pracę nauczycieli.

Opracowuje program poprawy efektywności kształcenia i wychowania w przypadku stwierdzenia przez Kuratorium Oświaty niedostatecznych efektów.

Nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

Wyraża zgodę na podjęcie na terenie przedszkola działań przez instytucje i stowarzyszenia .

Współdziała z jednostką samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania.

Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy, dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami:

Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu dzieciom i pracownikom

 

 

Pokaż informacje o artykule