Loading ....
Przedszkole nr 2 im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 2
im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Polna 32
05-200 Wołomin
tel: (22) 776 21 73
e-mail: przedszkole2wolomin@wp.pl

 

Prawa i obowiązki rodziców
 Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 
1.        Przestrzeganie zapisów statutu.
2.        Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.
3.        Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji.
4.        Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów, osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
5.        Wprowadzanie dziecka do sali i przekazanie nauczycielowi, jak również odbioru dziecka bezpośrednio od nauczyciela.
6.        Wypełnienie oświadczenia zawierającego listę osób trzecich upoważnionych do odbioru dziecka.
7.        Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
8.        Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o
        zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
9.        Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania      
         wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 
 Rodzice maja prawo do :
 
1.        Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki i planów pracy w danym roku.
2.        Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.
3.        Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
4.        Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.
5.        Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa w Radzie Rodziców.
 
 Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu minimum dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
 
Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
 
1.        Zebrania grupowe.
2.         Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą.
3.        Zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci.
4.        Kąciki informacyjne dla rodziców, informacje z zakresu psychologii, pedagogiki wywieszane na tablicy w formie ulotek.
5.        Zajęcia otwarte.

 

Pokaż informacje o artykule