Loading ....
Przedszkole nr 2 im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 2
im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Polna 32
05-200 Wołomin
tel: (22) 776 21 73
e-mail: przedszkole2wolomin@wp.pl

 

Przedszkole Nr 2 im Pyzy Wędrowniczki jest Przedszkolem Publicznym.
Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul. Polnej 32.
Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Wołomin.
Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
Przedszkole działa na podstawie:
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 roku z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
Statutu.
 
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy  wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący .
Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora .
Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:
  • czas pracy poszczególnych oddziałów,
  • ilość etatów pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
  • ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący .
Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Szczegółowe kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola określają odrębne przepisy
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju niesprawności,
Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25 dzieci
Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 175.
W placówce łącznie jest siedem oddziałów .
Do realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkole posiada:
·         sale dydaktyczne , dla poszczególnych oddziałów ,
·         salę rytmiczno-gimnastyczną,
·         gabinet psychologiczno – logopedyczny
·         szatnie dla dzieci,
·         pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
·         kuchnię z zapleczem
·         pokój nauczycielski wraz z biblioteką
Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
Przedszkole, w miarę możliwości, zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie sal dziecięcych i ogrodu przedszkolnego.
Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań, potrzeb oraz możliwości i umiejętności, jakimi dysponują dzieci
Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia
Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybieranego przez nauczycielki na dany rok szkolny.
Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez radę pedagogiczną , uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
Przedszkole, na życzenie rodziców, organizuje zajęcia katechetyczne dla dzieci 5 i 6 – cio letnich.

 

Pokaż informacje o artykule